Služby

Společnost Bohemia Energie s.r.o

je novým subjektem na trhu s energiemi. V současné době je výhradním dodavatelem tepla pro 53 budov po celé České Republice. Pro své klienty zajišťuje veškeré služby související s energiemi v jejich objektech a 24 hodinový dispečink.Co nabízíme

Prodej a distribuce tepelné energie


... naše společnost může být vaším novým dodavatelem tepelné energie - levnějším, kvalitnějším, úspornějším.


Metoda EPC


... zabezpečujeme implementaci metody EPC a tím i zefektivnění energetického fungování objektu. Hlavním cílem metody EPC je totiž snížení spotřeby energie v objektu zákazníka a dalších provozních nákladů, zejména pak nákladů na údržbu a provoz zařízení.


Energetický audit


... zabezpečujeme vypracování energetického auditu, jak je stanoveno zákonem č. 406/2000 Sb. A co vlastně je energetický audit? Jedná se o soubor činností, které provádí energetický auditor a jejichž výsledkem je vypracování informačního dokumentu, který vypovídá o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství.


Energetické hospodářství


  vstupní energetický audit


   ... provádíme pravidelnou měsíční evidenci vstupních energií. Veškeré odečty zpracováváme a vyhodnocujeme s péčí. Koncový uživatel má vždy přehled o dodávkách a spotřebě. Každému potencionálnímu zákazníkovi tedy můžeme vytvořit kalkulaci na míru pro přehled o výhodách dodávek od naší společnosti.


  podrobné vyúčtování


   ... na začátku každého kalendářního roku vám dle kalkulačního vzorce zpracujeme podrobné předpisy záloh, které jsou základem pro vaše platby a vy tak získáváte lepší přehled o předpokládaných nákladech na celý rok dopředu.


  zúčtování


   ... po skončení zúčtovacího období (kalendářní rok), je provedeno přesné vyúčtování skutečných nákladů odebraného tepla a zjištěné přeplatky či nedoplatky se vždy na konci období vyrovnají.


Správa a údržba vyhrazených energetických zařízení


   - zajištění revizí, kontrol a pravidelných prohlídek s následným vyhotovením výstupních zpráv

   - vyhotovení projektové dokumentace

   - zpracování požárně bezpečnostního řešení

   - zpracování návodů na obsluhu, pasportů, evidenčních knih - vedení veškeré administrativy

   - zpracování souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší a plnění

     ohlašovacích povinností prostřednictvím stránek ISPOP

   - archivace veškerých dokumentů

   - zajištění kvalifikovaných a proškolených pracovníků, topičů a obsluhy kotelen

   - zajištění veškerých oprav a servisních zásahů

   - 24 hodinový dispečink